Terms and conditions in english

Algemene voorwaarden van V.O.F. Fundament

Datum: 24 April 2018

Artikel 1. Definities

Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven betekent:

a)           Fundament: de V.O.F. Fundament ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Rotterdam  onder nummer 70834229

b)           Opdrachtgever: iedere partij die een opdracht geeft aan Fundament voor het verstrekken van diensten;

c)           Overeenkomst: iedere Overeenkomst van opdracht tussen Fundament en Opdrachtgever;

d)           Partijen: Fundament en Opdrachtgever; en

e)           Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van de V.O.F. Fundament van 29 maart 2018

Artikel 2. Toepassingsbereik

2.1         Deze Voorwaarden zijn onderdeel van alle aanbiedingen van Fundament en alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle diensten verricht door Fundament voor de Opdrachtgever, tenzij en voor zover de Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2         Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing op aanbiedingen van Fudament en/of Overeenkomsten.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.1         Alle aanbiedingen van Fundament zijn niet-bindend tot het moment van acceptatie door de Opdrachtgever.

3.2         De door Fundament  in een aanbieding of Overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, vaste kantoorkosten van 3% en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten.

Artikel 4. Duur van de Overeenkomst en uitvoeringstermijn

4.1         De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

4.2         Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden door Fundament een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is deze indicatief.

4.3         Fundament mag de Overeenkomst in verschillende fasen uitvoeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk factureren.

Artikel 5. Opschorting en beëindiging

5.1         Fundament is bevoegd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt. Indien Fundament de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken op basis van de wet en uit de Overeenkomst.

5.2         De Overeenkomst eindigt automatisch na betaling van de laatste rekening in verband met de betreffende Overeenkomst van Fundament. Daarnaast mag Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk beëindigen tegen een redelijke opzegtermijn en mag Fundament de Overeenkomst schriftelijk beëindigen tegen een redelijke opzegtermijn en met opgaaf van redenen (zoals vertraging in de betaling van facturen).

5.3         Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, dan zijn de vorderingen van Fundament op Opdrachtgever, waaronder die wegens al verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, direct opeisbaar.

5.4         Indien Fundament tot opschorting of beëindiging overgaat, is hij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 6. Facturatie, tarieven en betaling

6.1         Fundament zal maandelijks een factuur sturen aan de Opdrachtgever voor de dan geleverde diensten.

6.2         Opdrachtgever dient facturen binnen 7 dagen na datum van de factuur te voldoen door betaling van het openstaande bedrag op:

Rekening/ IBAN nummer: NL64ABNA0813040507

BIC: BNANL2A

T.n.v.: V.O.F. Fundament

O.v.v.: naam opdrachtgever en factuurnummer

6.3         Fundament heeft het recht zijn uurtarief, en eventueel overeengekomen vaste projectbegrotingen, per 1 januari van ieder kalenderjaar binnen redelijke grenzen eenzijdig te verhogen. Fundament informeert de Opdrachtgever uiterlijk 1 december van ieder kalenderjaar over eventuele verhogingen.

6.4         Voor werkzaamheden in weekenden en/of feestdagen geldt een toeslag van 50% op het overeengekomen uurtarief. Indien een vaste projectbegroting of prijs is afgesproken, dan wordt deze verhoogd met een bedrag van het aantal gewerkte uren in de weekenden en/of feestdagen maal 50% van het overeengekomen uurtarief. Reis-en verblijfkosten worden apart in rekening gebracht. Voor reizen binnen Nederland (retour) wordt één adviesuur gerekend.

6.5         Fundament is bevoegd om, alvorens de werkzaamheden in verband met een Overeenkomst te beginnen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste factuur die in verband met de desbetreffende Overeenkomst aan Opdrachtgever zal worden gezonden.

6.6         Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van enig door hem aan Fundament verschuldigd bedrag. Opdrachtgever is niet gerechtigd – om welke reden dan ook – betaling van een factuur van Fundament op te schorten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1         Op Fundament rusten op grond van de Overeenkomst uitsluitend inspanningsverbintenissen en niet enige resultaatsverbintenis.

7.2         Indien Fundament op enige grond tegenover Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

7.3         Fundament is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met, of resulterend uit, deze Overeenkomst, tenzij in rechte fraude, opzet of grove schuld aan de zijde van Fundament is vastgesteld in welk geval Fundament uitsluitend aansprakelijk is voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:


a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade waarvoor Fundament op rond van deze voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden;

b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige uitvoering door Fundament van de Overeenkomst alsnog aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, uitsluitend voor zoveel deze gebrekkige uitvoering aan Fundament moet worden toegerekend; en

c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

7.4    Fundament is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.                                           

7.5         Indien Fundament  aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Fundamentbeperkt tot het mindere van (i) het in het kader van de Overeenkomst in de 6 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW en eventuele kosten.

7.6    De uitvoering van de Overeenkomst door Fundament geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de Overeenkomst, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat van de werkzaamheden zijn aan te merken. Fundament aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever.

Artikel 8. Vrijwaring

 Opdrachtgever vrijwaart Fundament voor alle kosten en schade als gevolg van eventuele aanspraken van derden tegenover Fundament in verband met de Overeenkomst, tenzij in rechte fraude, opzet of grove schuld aan de zijde van Fundament is vastgesteld. Fundament mag zich (ook in rechte) verweren tegen dergelijke aanspraken en/of schikken met dergelijke derden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 Fundament behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere wet- en regelgeving inzake intellectuele eigendom. Fundament heeft het volledige recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Fundament zal zijn onderaannemers verplichten dezelfde geheimhouding te betrachten. De geheimhoudingsplicht blijft in stand na beëindiging van de Overeenkomst.

10.2 Indien Fundament op grond van een wettelijke bepaling, een instructie van een overheidsorgaan of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet, het betreffende overheidsorgaan of de bevoegde rechter aangewezen derden of onderzoeksinstanties te verstrekken, dan is Fundament niet gehouden tot geheimhouding.

Artikel 11. Overig

11.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht zal worden genomen.

11.2 Mocht Fundament niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst verlangen, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Fundament in enigerlei mate afstand doet of het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst te verlangen.

11.3 De Overeenkomst kan alleen met schriftelijke, voorafgaande goedkeuring van beide Partijen worden gewijzigd.

11.4 Fundament  heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden na schriftelijke, voorafgaande goedkeuring van de Opdrachtgever. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

11.5 Indien Fundament of door Fundament ingeschakelde derden in verband met de Overeenkomst werkzaamheden verrichten op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever desgevraagd kosteloos zorg voor de door Fundament in redelijkheid gewenste (kantoor)faciliteiten.

11.6 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan Fundament aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Fundament worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie niet tijdig aan Fundament is verstrekt, heeft deze het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever de benodigde informatie aan Fundament ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Nederlands recht is van toepassing op deze Voorwaarden en de Overeenkomst. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

12.2 De rechtbank in Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

12.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13. Vindplaats Voorwaarden

13.1 Van toepassing is de versie van de Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst.

13.2  Deze Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse. In geval van enig verschil  in inhoud of interpretatie tussen beide versies van de Voorwaarden, zal de Nederlandse tekst leidend zijn en bindend.